Na stronach Instytutu Spawalnictwa wykorzystywane są pliki cookies (tzw. ciasteczka). Stosujemy je, by ułatwić korzystanie z naszych stron oraz w celach statystycznych.
Polityka Instytutu Spawalnictwa w zakresie plików "cookies".

Zamknij

Dostępne wersje językowe:

polska wersja językowa angielska wersja językowa

Google ISświat
O Instytucie
Certyfikaty
Nagrody
Kadra
Kontakt
BIP

[ SPAWCITY ]   [ BIS ]   [ eBIS ]   [ BIBLIOTEKA ]   [ BASPAW ]   [ KONFERENCJE ]


Praca:

Zamów ogłoszenie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Atestacja Ośrodków Szkoleniowych  System szkolenia spawaczy w Polsce jest dostosowany do wymagań norm PN - EN 287-1 lub PN - EN ISO 9606. Instytut Spawalnictwa pełni rolę jednostki sprawującej nadzór nad ośrodkami szkolącymi spawaczy w Polsce (atestuje te ośrodki).

Każdy ośrodek atestowany przez Instytut Spawalnictwa podlega cyklicznym audytom. Audyty te mają na celu sprawdzenie merytorycznego oraz organizacyjnego przygotowania ośrodka szkolenia do przeprowadzania szkoleń zawodowych dla spawaczy na odpowiednim poziomie jakościowym oraz sprawdzenie czy dany ośrodek doskonali się i dostosowuje do zmieniających się w związku z wymaganiami rynku i klientów wytycznych Instytutu Spawalnictwa. Instytut Spawalnictwa ma wdrożony i certyfikowany system zarządzania jakością wg ISO 9001 (Polityka Jakości).

Jednym z procesów głównych SZJ jest proces "Szkolenia i seminaria". Obejmuje on właśnie nadzór nad systemem szkolenia spawaczy w Polsce, czyli atestację ośrodków szkoleniowych. Dzięki temu, że system ten jest objęty SZJ, proces ten jest w sposób ciągły monitorowany i doskonalony z punktu widzenia jakościowego. Monitorowanie zadowolenia klienta polega na gruntownym przeglądzie ewentualnych reklamacji oraz sprawdzaniu i monitorowaniu ciągłości współpracy z klientem (ośrodkiem atestowanym). Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek nieprawidłowości, które potencjalnie mogłyby wystąpić ze strony ośrodka atestowanego, SZJ przewiduje, że Kierownik Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego ma prawo przeprowadzić wizytę monitorującą w takim ośrodku (formularz reklamacji).

Prowadzony jest również nadzór nad jakością pracy egzaminatorów, którzy współpracują z konkretnymi ośrodkami. Dzieje się to poprzez coroczne odnawianie licencji egzaminatorów spawania.

Wymagania jakie musi spełnić ośrodek ubiegający się o atest na szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa zostały określone w WYTYCZNE W-14/IS-41 Szkolenie i egzaminowanie spawaczy pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach.

Przywołane wytyczne zawierają (wytyczne wraz z załącznikami do pobrania tutaj):

 • zestawienie dokumentów związanych, w tym norm dotyczących egzaminowania spawaczy oraz wykaz programów kursów spawania,
 • wymagania dotyczące kwalifikacji personelu szkolącego (kierownictwa szkolenia spawaczy, wykładowców szkolenia teoretycznego, instruktorów szkolenia praktycznego),
 • harmonogramy szkolenia,
 • wymagania dotyczące bazy szkoleniowej (warsztatu szkoleniowego, warsztatu przygotowania złączy próbnych, magazynu, sal wykładowych, pomieszczeń dla instruktorów i pomieszczeń dla szkolących się spawaczy),
 • dane dotyczące organizacji egzaminów końcowych.


Osoba prowadząca praktyczną naukę spawania (instruktor) powinna posiadać uprawnienia spawacza potwierdzone ważnym świadectwem egzaminu spawacza według normy PN - EN 287-1 lub PN - EN ISO 9606 w metodzie spawania i grupie materiałowej, w której będzie szkoliła. Szczególną uwagę należy zwrócić na aktualizowanie stosowanych uprawnień oraz ciągłe doskonalenie instruktorów, co jest również przedmiotem audytu. Ośrodek szkolenia planując rozszerzanie swojej oferty szkolenia spawaczy, planuje również szkolenia i podwyższanie kwalifikacji zawodowych przez instruktorów. Dzieje się to między innymi poprzez możliwość rozszerzania uprawnień Międzynarodowego Instruktora Spawania o kolejne metody spawania oraz poprzez posiadanie ważnego certyfikatu kompetencji. Certyfikat kompetencji jest dokumentem Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, który jest potwierdzeniem doświadczenia zawodowego, szkoleniowego oraz doskonalenia w obszarze szkolenia spawaczy. Ponadto, instruktorzy spawania mogą poszerzać swoje kompetencje poprzez udział w szkoleniach dla personelu badań nieniszczących w Instytucie Spawalnictwa oraz po spełnieniu wymagań, w szkoleniach Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika oraz Międzynarodowego Technologa Spawalnika. Plan takich szkoleń znajduje się w ofercie Instytutu Spawalnictwa.

Instruktor prowadzący naukę spawania na kursach spawaczy spoin pachwinowych powinien posiadać uprawnienia spawacza spoin czołowych blach, natomiast prowadzący naukę spawania na kursach spawaczy spoin czołowych blach i spoin czołowych rur (dawniej: o charakterze ponadpodstawowym) - uprawnienia spawacza spoin czołowych rur w pozycji H - L 045.

Ośrodek ubiegający się o uzyskanie atestu powinien wypełnić formularz - Załącznik Nr 3 do Wytycznych Nr W-14/IS-41 i wraz z pismem przewodnim oraz kserokopiami świadectw egzaminu spawaczy instruktorów przesłać go pocztą lub faxem do Instytutu Spawalnictwa. W piśmie przewodnim należy podać imię i nazwisko oraz telefon osoby odpowiedzialnej ze strony ośrodka za kontakt z Instytutem w sprawie atestacji.

W Instytucie, po otrzymaniu korespondencji wyznaczany jest pracownik, który telefonicznie ustala termin wizyty. Celem wizyty jest potwierdzenie danych podanych we wniosku. W czasie wizyty pracownik Instytutu wypełnia formularz z przeprowadzonej atestacji. Po jego powrocie do Instytutu, na podstawie wyników wizyty (przedstawionego formularza) i przesłanych wcześniej dokumentów wystawiany jest atest dla ośrodka szkolenia spawaczy.

Atest przesyłany jest po uiszczeniu opłaty.

Opłata za uzyskanie atestu dla ośrodka szkolącego spawaczy na kursach spawania spoin pachwinowych blach i rur wynosi 2000,- PLN, natomiast dla ośrodka szkolącego spawaczy na kursach spawaczy spoin czołowych blach i rur 2400,- PLN. W przypadku szkolenia w większej ilości baz szkoleniowych, opłata jest powiększana o 1000,- PLN za każdą następną bazę.

Atest jest wydawany po raz pierwszy na jeden rok a następnie co dwa lata odnawiany. Sposób postępowania przy odnawianiu atestu jest taki sam, jak przy ubieganiu się o uzyskanie atestu po raz pierwszy.

Informacji dotyczących ośrodków szkolenia spawaczy z aktualnym atestem Instytutu Spawalnictwa udziela pani Jolanta Kowalska (tel. (32) 33-58-406) z Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego.

Ośrodek posiadający atest zobowiązany jest do prowadzenia kursów zgodnie z aktualnymi wytycznymi Instytutu Spawalnictwa.

Egzaminy spawaczy po kursach prowadzonych w atestowanych ośrodkach mogą prowadzić wyłącznie licencjonowani egzaminatorzy Instytutu Spawalnictwa. Protokoły z egzaminów spawaczy są przesyłane przez atestowany ośrodek do Instytutu Spawalnictwa, który wystawia Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza i książki spawacza.

Istnieje również możliwość przeprowadzenia egzaminu spawaczy, po którym wystawiane są Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza przez jednostkę akredytowaną przez PCA. W celu zorganizowania takiego egzaminu, należy zgłosić się do Ośrodka Certyfikacji Instytutu Spawalnictwa.

W przypadku ośrodków szkolenia, które uzyskały atest po raz pierwszy, przez pierwszy rok egzaminy prowadzi egzaminator wyznaczony przez Instytut Spawalnictwa, co stanowi dodatkowy nadzór nad jakością świadczenia usług przez ośrodek. Po uzyskaniu przedłużenia atestu i uzyskaniu zgody Instytutu ośrodek może ubiegać się o licencję dla własnego egzaminatora. Licencję egzaminatora może uzyskać osoba spełniająca następujące warunki:

 • posiada dyplom Międzynarodowego Inżyniera Spawalnika lub Międzynarodowego Technologa Spawalnika,
 • ukończyła kurs "Badania wizualne" (VT - 2) potwierdzony certyfikatem zgodnym z normą PN-EN ISO 9712,
 • zdała przed Komisją ds. weryfikacji egzaminatorów Instytutu Spawalnictwa z wynikiem pozytywnym egzamin obejmujący znajomość normy PN - EN 287 - 1, PN - EN ISO 9606, Wytycznych W-14/IS-41 oraz praktyczną umiejętność oceny przełomów spoin po próbie łamania.


Licencje są udzielane na okres jednego roku kalendarzowego. Opłata licencyjna wynosi 2200,- PLN na rok. Osoba odpowiedzialna w danym ośrodku za szkolenie spawaczy nie może być równocześnie licencjonowanym egzaminatorem spawaczy.

Koszty i terminy szkoleń oraz koszty egzaminów i dokumentów potwierdzających kwalifikacje spawaczy podane są w Ofercie szkoleniowej Ośrodka Kształcenia i Nadzoru Spawalniczego Instytutu Spawalnictwa.


 • F-01/PR-06 - wniosek o jednorazową zgodę na przeprowadzenie kursu spawania (.pdf/ .rtf)
 • F-02/PR-06 - wniosek o przedłużenie atestu ośrodka(.pdf/ .rtf)
 • Wzór atestu

 

© Instytut Spawalnictwa  webmaster 

Instytut I  Certyfikaty I  Nagrody I  Kadra I  Kontakt I  BIP
Serwisy IS: SIBD I  SPAWCITY I  BIS I  INFOSPAW I  BIBLIOTEKA I  BASPAW I  LABORATORIA I  KONFERENCJE
Rozwój zawodowy:   Szkolenia i nadzór I    Seminaria I    Konferencje, Targi
Uprawnienia:   Certyfikacja I    Kwalifikowanie I    Atestacja
Usługi:   Badania I    Usługi I    Konsultacje
Publikacje:   Wydawnictwa I    Normy I    Dokumenty MIS
Specjalistyczne:   Urządzenia I    Materiały I    Technologie I    Oprogramowanie
Projekty:   europejskie I    z Funduszy Strukt.